خدمات مشاوره مدیریت مؤسسه فرآیند دهم بر اساسی ترین فرصت ها و مسائل مشتریان متمرکز بوده و زمینه های استراتژی ، بازاریابی ، سازمان دهی عملیات ، تکنولوژی ، تحول ، اتوماسیون ، تحلیل های مدرن ، تأمین مالی ، ادغام و مالکیت پایدار در صنایع و مناطق مختلف حیطه خدمات ما است. با وجود دارا بودن تخصص عمیق و کارکردی ، نگاه کلان به مسائل کسب و کار ادعا و شهرت ما است . این مؤسسه ارزش های موجود در بازار های متعدد و پتانسیل های درونی شرکت ها را صید می کند. مؤسسه فرآیند دهم تنها به بخش خاصی از سازمان محدود نگردیده و به دنبال کارآمدی زنجیره ارزش کسب و کار می باشد.

  ما از تجربه سالها فعالیت در کسب و کارهای متنوع و دانش متخصصین ما بر دانش های روز به این نتیجه رسیده ایم که نگاه جزء نگر به مسائل کسب و کار باعث ناکارآمدی راه کارهای حل مشکلات سازمان هاست لذا با ارائه مجموعه کامل و جامع نگر در زمینه ها و ابعاد متفاوت کسب و کار مجموعه خدمات چند بعدی به شرح ذیل را به مشتریان خود ارائه می نماییم .

  استراتژی
  آیا رقبای شما درباره نوع فعالیت شما در بازار صحبت می کنند؟ آیا استراتژی اتخاذ شده شما را در چگونگی اختصاص دادن منابع تان راهنمایی می کند؟ آیا کارمندانتان استراتژی شما را درک نموده اند و آیا آن ها توانایی اجرای استراتژی شما را دارند؟ نگاه ما به استراتژی بسیار بیشتر از یک برنامه است. ما از همان شروع فعالیت مان به "استراتژی" به عنوان فعالیت اصلی کسب و کار می نگریم. بهبود عملکرد مؤسسه فرآیند دهم برای شرکت هایی که متعهد به سرعت در دستیابی به اهداف و توسعه ظرفیت های خود به صورت کامل هستند بهترین شریک و مشاوره است. سازمان خدمات مؤسسه فرآیند دهم دارای زمینه های تخصصی جامع جهت ارائه مشاوره برای اخذ تصمیمات مهم و حیاتی همچنین کمک جهت رفع موانع برای عملکرد موفقیت آمیز می باشد .

  تـأمین مالی
  شرکت جهت کمک به کسب و کارها برای ایجاد ارزش پایدار ما با مدیران شرکت ها رابطه بسیار نزدیک و عمیق ایجاد می نماییم تا بتوانیم بر اساس روش های نوین کیفی و هم زیستی با سازمان به درک عمیقی تر سازمان دست یابیم تا اساس آن با تجربه ژرف فرآیند دهم در تأمین مالی ، طراحی سازمان ، مدیریت روابط سرمایه گذاران و مدیریت تحول سازمان ها را جهت کسب مزیت رقابتی از طریق تأمین مالی استراتژیک مساعدت نماییم .

  تحلیل های پیشرفته
  بررسی داده های بزرگ و تحلیل های پیشرفته فرصت های عمیق را برای کسب و کارها بوجود می آورند با وجود این شرکت های بسیار کمی قادر به ترکیب منابع انسانی ، ابزارها و داده ها جهت کسب مزیت رقابتی می باشند . تکنولوژی اطلاعات Information Technology ساختار تکنولوژیک یک شرکت ، استراتژی کسب و کار آن را پشتیبانی می نماید ، اما در برخی شرکت ها به دلیل نگاه و استفاده غیر منطبق با اهداف از تکنولوژی به عنوان یک مانع در مسیر عملکرد ظاهر می شود .

  دگردیسی سازمانی
  ارائه برنامه برای دگردیسی در سازمان یکی از رویکردهای اصلی ما است. دگردیسی می تواند معنای متعددی داشته باشد اما چیزی که به آن تأکید داریم کارکرد میان وظیفه ای بوده که به مسائل مالی ، برنامه های عملیاتی و استراتژیک کسب و کار بر مبنای اهدف کلان در محیط سیال می پردازد می باشد.

  بهبود عملکرد
  مؤسسه فرآیند دهم برای شرکت هایی که متعهد به سرعت در دستیابی به اهداف و توسعه ظرفیت های خود به صورت کامل هستند بهترین شریک و مشاوره است .

  فن آوری اطلاعات
  ساختار تکنولوژیک یک شرکت استراتژی کسب و کار آن را پشتیبانی می نماید اما در برخی شرکت ها به دلیل نگاه و استفاده غیر منطبق با اهداف از تکنولوژی به عنوان یک مانع در مسیر عملکرد ظاهر می شود . مؤسسه فرآیند دهم در مرحله اول جهت پشتیبانی از اهداف بلند مدت سازمان با توجه به نیازهای کسب و کار سازمان ها توانمندی های تکنولوژیک را تعیین می نماید . مؤسسه فرآیند دهم به شما در تصمیمات تکنولوژیک IT جهت ایجاد نتایج پایدار در سازمان مساعدت می نماید.

  بازاریابی و استراتژی مشتری
  بازاریابی و استراتژی مشتری به عنوان هسته اصلی رشد است . این مؤسسه محور تمرکز خود را بر شناخت ذهنیات مشتری و توجه به ادراکات ، نوع نگرش و سنجش میزان وفاداری او قرار می دهد. ما بدنبال ترکیب این مفاهیم با تجارب عملیاتی و اقتصادی هستیم تا رشد پایدار و ارزش آفرین را برای شرکت شما تضمین کنیم .

  دیجیتال
  گاهی شرکت ها بدلیل برخی عدم اطمینان ها از ایجاد ساختاری مبتنی بر دیجیتال نگرانی دارند و از آن سرباز می زنند. آنها می دانند که در صورت وجود مشکل در ساختار دیجیتال شرکت با بحران های زیادی مواجه می شود اما عدم انطباق استراتژی این سازمان ها با استراتژی دیجیتال است که موجب می شود تا نگرانی آسیب دیجیتال بر سازمان حاکم گردد .

  پایداری و مدیریت
  برای دستیابی به پایداری و مدیریت بهینه باید به انجام فعالیت ها بر اساس قواعد طبیعی کسب و کار باور داشت لذا برای موفقیت سازمان اصولی چون پایداری در ذات استراتژی ، عملیات و فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد . دستیابی به نتایج آیا مدیریت تحول به شکل سنتی آن تمایز کافی را بوجود می آورد؟ بیش از هفتاد درصد تحول سازمان ها با شکست مواجه گردیده است . مؤسسه فرآیند دهم برای هدفمندی و حصول نتایج درخشان بدنبال پیش بینی ، اندازه گیری و مدیریت کسب و کار است .

  دستیابی به نتایج
  مؤسسه فرآیند دهم همزمان با توسعه بر اجرا و نتیجه گیری تمرکز می­ نماید. ما برای مشتریان عوامل نتیجه گیری را شناسایی کرده و بدنبال بهترین نتایج برنامه ها و پیش بینی در ابعاد مختلف آن هستیم . برای تحول در سازمان ابتدا باید تحولی در نگرش کارکنان و افراد اتفاق بیافتد چرا که این افراد هستند که در سازمان ها تحول را ایجاد می کنند .
  ما برآنیم که با مساعدت کارآفرینان عرصه کسب و کار سهم خود را در اعتلای همه جانبه کشور عزیزمان ایران ایفا نماییم و بعنوان شریکی مطمئن در کنار کارآفرینان پر افتخار کشورمان قرار گیریم .

  با پیچیدگی محیط کسب و کار ، تغییرات سریع محیطی ، تغییرات تکنولوژیک ، همسان سازی بازارها ، حجم اطلاعات تولید شده و ... دیگر نمی توان به مسائل سازمان با یک بعد یا یک تخصص نگریست از طرفی وجود بسترهای تسهیل گری همچون محیط مجازی و شبکه های اجتماعی ، غالب شدن مسائل فرهنگی بر ابعاد کارکردی بازار امروز را به بازاری ایدئولوژیک تبدیل کرده است . رویکرد ما در مواجه با چالش های پیش نگاشته رویکرد جامع نگری بر بستر تدقیق در جزئیات است به عبارتی ما ضمن اهمیت به جزئی ترین فرآیندها راهکارهایی کل نگرانه را ارائه خواهیم داد .

  ویدئو ها
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟